Carinske mjere - Povreda robnog žiga

Uprava za indirektno oporezivanje, rješavajući po zahtjevu „AAA“ za uništenje robe kojom su povrijeđena prava intelektualne svojine, na osnovu člana 7. Zakona o Upravi za indirektno oporezivanje („Službeni glasnik BiH“ broj 89/05), člana 95. Zakona o žigu („Službeni glasnik BiH“ broj 53/10) i člana 14. Odluke o provođenju carinskih mjera za zaštitu prava nosioca žiga („Službeni glasnik BiH“ broj 41/12), donosi:

Riješenje

    1. Oduzima se privremeno zadržana roba, opis: „BBB“, komada „CCC“, označena žigom „DDD“ koju je uvoznik „EEE“ D.O.O., prijavio Carinskoj ispostavi Tuzla po carinskoj prijavi broj: „FFF“ od 10.09.2018.godine.
  1. 2. Dozvoljava se uništenje predmetne robe o trošku nosioca prava „AAA“, s tim da nosiocu prava ostaje mogućnost namirenja troškova uništenja od uvoznika, mirnim putem ili putem suda.
  2. 3. Uništenje predmetne robe, koja se nalazi pod carinskim nadzorom Carinske ispostave Tuzla mora se izvršiti uz prisustvo carinskih službenika CI Tuzla, a o uništenju robe mora se sačiniti zapisnik kojeg potpisuje nosilac prava ili njegov zastupnik, carinski službenici i lice koje je robu uništilo.
  3. 4. Uništenje predmetne robe izvršiće se u organizaciji zastupnika nosioca prava, a najkasnije u roku od 10 radnih dana od dana prijema rješenja.

Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine,
Sektor za carine, broj: 03/4-IPR-18-3-Up/I-194/18,
Banja Luka, 29.10.2018. godine