Prenos prava na robni i uslužni žig u Bosni i Hercegovini

Prenos žiga odnosno prava iz prijave može se izvršiti na osnovu ugovora o prenosu prava, kao i na osnovu statusne promjene nosioca žiga, odnosno podnosioca prijave, sudske ili administrativne odluke. Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine („Institut“) upisuje prenos prava u odgovarajući registar na zahtjev nosioca žiga, odnosno podnosioca prijave ili sticaoca prava, o čemu donosi posebno rješenje, a koje proizvodi pravno dejstvo prema trećim licima od datuma upisa.

Ugovor o prenosu navedenih prava sačinjava se u pismenoj formi i može se odnositi na prenos prava za sve ili samo neke robe ili usluge.

Neće se odobriti upisivanje prenosa žiga odnosno prava iz prijave, na osnovu ugovora o prenosu prava ako bi takav prenos na očigledan način mogao stvoriti zabunu u prometu u pogledu vrste, kvaliteta ili geografskog porijekla robe odnosno usluga za koje je žig registriran odnosno za koje je podnesena prijava za priznanje žiga, izuzev ako se sticatelj prava odrekne zaštite za one vrste robe odnosno usluge u odnosu na koje mogućnost zabune postoji.

Neće se odobriti upisivanje prenosa žiga odnosno prava iz prijave koji se odnosi samo na neku robu odnosno uslugu, u slučaju kada su vrste robe odnosno usluge koji se prenose bitno slične robi odnosno uslugama koji su obuhvaćeni žigom odnosno prijavom za priznanje žiga prenosioca.

Prenos žiga odnosno prava iz prijave može se takođe izvršiti na osnovu ugovora o licenci ili ugovora o franšizi. Navedeni ugovori se takođe sastavljaju u pismenoj formi i upisuju u odgovarajući registar. Kolektivni žig i žig garancije ne mogu biti predmet prenosa prava, ugovora o licenci ili ugovora o franšizi.

Upis prenosa prava, licence ili franšize u registar Institut objavljuje u Službenom glasniku.