Robni i uslužni žig u Bosni i Hercegovini – Sudska zaštita

U slučaju povrede žiga ili prava iz prijave žiga ako žig bude priznat, tužilac može tužbom da zahtijeva:

a) utvrđivanje povrede prava,

b) zabranu daljnjeg vršenja učinjene povrede i budućih sličnih povreda prestankom ili

uzdržavanjem od radnji koje to pravo povređuju,

c) uklanjanje stanja nastalog povredom prava,

d) povlačenje predmeta povrede iz privrednih tokova uz uvažavanje interesa trećih savjesnih

lica,

e) potpuno uklanjanje predmeta povrede iz privrednih tokova,

f) uništenje predmeta kojima je izvršena povreda prava,

g) uništenje sredstava koja su isključivo ili u pretežnoj mjeri namijenjena ili se

upotrebljavaju za činjenje povreda i koja su vlasništvo povredilaca,

h) prepuštanje predmeta povrede nosiocu prava uz naknadu troškova proizvodnje,

i) naknadu imovinske štete i opravdanih troškova postupka,

j) objavljivanje presude o trošku tuženog.

Pri odlučivanju o navedenim zahtjevima sud je dužan da uzme u obzir sve okolnosti slučaja, naročito srazmjer između težine učinjene povrede i zahtjeva, kao i interes ovlaštenog lica za osiguravanje efektivne zaštite prava.

Tužbu zbog povrede žiga, odnosno prava iz prijave može podnijeti nosilac žiga, podnosilac prijave, sticatelj isključive licence, korisnik kolektivnog žiga uz saglasnost nosioca

kolektivnog žiga i korisnik žiga garancije uz saglasnost nosioca žiga garancije.

Postupak po tužbi je hitan.

U našem nedavnom sporu, kao pravni predstavnici zastupali smo tužioca u sudskom postupku protiv pravnog lica koje je izvršilo povredu prava na žig našeg klijenta. Nakon provedenog zakonskog postupka sud je usvojio naš tužbeni zahtjev i zabranio tuženom da koristi zaštičeni robni žig u njegovom verbalnom i grafičkom obliku. Kod odlučivanja o zahtjevu na naknadu štete, sud se je pozvao na nalaz i mišljenje vještaka finansijske struke, koji je utvrdio finansijski rezultat koji je ostvario tuženi u periodu korištenja spornog robnog žiga u nazivu firme.