Sticanje i važenje robnog i uslužnog žiga u Bosni i Hercegovini

Žig se stiče upisom u Registar žigova, a važi od datuma podnošenja prijave. 

Žig traje deset godina, računajući od datuma podnošenja prijave, s tim što se njegovo važenje može produžavati neograničen broj puta.

Prijavljeni i registrovani žig predstavlja samostalno imovinsko dobro i svome nosiocu daje isključiva prava predviđena zakonom.

  • Nosilac žiga ima pravo drugim licima zabraniti:
  • stavljanje zaštićenog znaka na robu, njeno pakiranje ili sredstva za obilježavanje robe;
  • nuđenje robe, njeno stavljanje u promet ili njeno skladištenje u te svrhe, ili obavljanje usluga pod zaštićenim znakom;
  • uvoz, izvoz ili tranzit robe pod zaštićenim znakom;
  • korištenje zaštićenog znaka u poslovnoj dokumentaciji ili u reklami.

Osim navedenog, nosilac žiga ima pravo drugim licima zabraniti da neovlašteno koriste:

  • znak koji je istovjetan njegovom žigu u odnosu na robu ili usluge koje su istovjetne robi ili uslugama za koje je žig registrovan,
  • znak koji je istovjetan ili sličan njegovom žigu u odnosu na robe ili usluge koje su iste ili slične robi ili uslugama za koje je žig registrovan ako postoji vjerovatnoća da javnost može biti dovedena u zabludu, što uključuje vjerovatnoću dovođenja u vezu s tim znakom i žigom,
  • znak koji je istovjetan ili sličan njegovom žigu u odnosu na robe ili usluge koje nisu slične onima za koje je žig registrovan kada taj žig ima ugled u BiH i kada korištenje tog znaka bez opravdanog razloga nelojalno koristi distinktivni karakter ili ugled žiga ili im nanosi štetu (čuveni žig).

Nosilac žiga dužan je koristiti žig. Ako se bez opravdanog razloga žig ne koristi, svako zainteresovano lice može pokrenuti postupak za prestanak tog žiga zbog nekorištenja.

U publikovanom primjeru iz sudske prakse, presudom je utvrdjena povreda zaštićenog robnog žiga „BOSANSKI LOKUM“, broj: BAZ0812435. Tuženom je zabranjeno korištenje žiga u pravnom prometu na bilo koji način, uz obavezu da tuženi izvrši brisanje bespravno korištenog žiga u ambalaži, dokumentaciji i registrima (Općinski sud u Travniku, 051 0 Ps 070846 13 Ps, 04.06.2013.).

U drugom sličnom slučaju, sudskom presudom je tužiocu dosudjeno i pravo na naknadu nematerijalne štete zbog povrede žigova “Sprajt“, “Fannta“ i “Coca Cola“ (Apelacioni sud Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, Gž-282/02, 24.10.2002.).