Zalog na robnom ili uslužnom žigu

Žig, odnosno pravo iz prijave može biti predmet ugovora o zalogu, za sve ili samo za neke vrste robe ili usluge.

Ugovor o zalogu sastavlja se u pisanoj formi i mora da sadrži: dan zaključenja, ime i prezime ili poslovno ime, prebivalište ili boravište, odnosno sjedište ugovornih strana, kao i dužnika ako su to različita lica, registarski broj žiga, odnosno broj prijave za priznanje žiga i podatke o potraživanju koje se osigurava založnim pravom. 

Povjerilac stiče založno pravo upisom u odgovarajući registar Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine. Postupak za upisivanje zaloga pokreće se pisanim zahtjevom nosioca žiga, odnosno podnosioca prijave ili založnog povjerioca. Institut donosi rješenje o upisivanju u registar ugovora o zalogu.

Kolektivni žig i žig garancije ne mogu biti predmet ugovora o zalogu.

Uz zahtjev za upis zaloga se podnosi:

  • dokaz o pravnom osnovu prijenosa čije se upisivanje traži,
  • punomoć, ako se postupak za upisivanje zaloga pokreće posredstvom opunomoćenika,
  • dokaz o uplati takse i troškova postupka za rješenje po zahtjevu za upisivanje zaloga.

Jednim zahtjevom može se tražiti upisivanje zaloga koji se odnose na više žigova, odnosno više prijava, pod uslovom da su nosilac prava i sticatelj zaloga isti u svakom žigu, odnosno prijavi, i da su registarski brojevi žigova, odnosno brojevi prijava, naznačeni u zahtjevu.