Zastupanje stranih lica u postupku zaštite prava intelektualne svojine u Bosni i Hercegovini

Prijavu za priznanje žiga, industrijskog dizajna i patenta u BiH može podnijeti svako domaće i strano lice. U pogledu zaštite prava intelektualnog vlasništva strana lica u BiH imaju ista prava kao i domaća lica, ako postoje princip reciprociteta ili međunarodni ugovori ili konvencije kojima je BiH pristupila ili ih ratifikovala.

Da bi strana fizička i pravna lica mogla podnositi navedene prijave, zakon propisuje da moraju imati zastupnika. Međutim, zastupnici u navedenim postupcima mogu biti samo domaća fizička i pravna lica koja su upisana u registar zastupnika. Institut za intelektualno vlasništvo BiH je jedina državna organizacija ovlaštena za poslove zaštite intelektualnog vlasništva, koja u elektronskoj formi vodi registre ovlaštenih zastupnika.

Postoji izuzetak u postupku zaštite izuma patentom i konsenzualnim patentom u BiH. Strana lica mogu samostalno bez zastupnika podnositi prijave patenta, preduzimati radnje u pogledu utvrđivanja datuma podnošenja prijave patenta, podnositi prijepise prve prijave patenta za pravo prvenstva, primati obavještenja od Instituta, te plaćati takse i naknade posebnih troškova u postupku sticanja i održavanja patenta. U tom slučaju strano fizičko i pravno lice mora Institutu dostaviti adresu u Bosni i Hercegovini za dostavljanje pismena.

Ako strano lice ne imenuje zastupnika ili Institutu ne dostavi adresu za dopisivanje, Institut će ga pisanim putem preko diplomatsko-konzularnog predstavništva BiH pozvati da u roku od tri mjeseca imenuje zastupnika ili dostavi adresu za dopisivanje. Nepostupanjem po pozivu Instituta, Institut će zaključkom odbaciti njegov podnesak i dostaviti ga javnim saopštenjem na svojoj oglasnoj tabli.

Firma Pro-Patent d.o.o. Sarajevo bavi se zaštitom intelektualnog vlasništva u Bosni i Hercegovini i pri međunarodnim institucijama. Firma ima više zastupnika certifikovanih od strane državnog Instituta za intelektualno vlasništvo BiH, još od 2006. godine, kao i certifikate  Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo - WIPO.